บทความ > Web Programming

[PHP] Return JSON array back to Jquery Turn Back

เมื่อ 2017-12-25 11:28:05

PHP: (process.php)

$json = array();

$json[0] = "Code 1";

$json[1] = "Message";

echo json_encode($json);

 

AJAX (Jquery):

$("some_form").on('submit',(function(e) {
   e.preventDefault();
 
   jsons = new Array();
 
   $.ajax({
         type: "POST",
         url: "process.php",
         data: new FormData(this),
         contentType: false,
         cache: false,
         processData:false,  
         success: function(data)
         {
              jsons = data;
 
              alert(jsons[0]);
               alert(jsons[1]);
 
 
         },
         dataType:"json"
   });
 
}));
Turn Back

Automotive ดูทั้งหมด

IT Update ดูทั้งหมด