บทความ > SQL

[SQL] Select convert AD to Buddhist date Turn Back

เมื่อ 2017-11-03 14:57:11

 

SELECT date_format(DATE_ADD(column_date, INTERVAL 543 YEAR),'%d/%m/%Y') FROM column_date

Turn Back

Automotive ดูทั้งหมด

IT Update ดูทั้งหมด