บทความ > SQL

Oracle หาจำนวนวันจาก 2 date Turn Back

เมื่อ 2016-09-23 12:59:29

 

Oracle two dates differance (Buddhist year)

SELECT to_date('29/09/2559', 'DD/MM/YYYY') -to_date('25/09/2559', 'DD/MM/YYYY') FROM dual;

Test result on Toad for Oracle

TO_DATE('29/09/2559','DD/MM/YYYY')-TO_DATE('25/09/2559','DD/MM/YYYY')
---------------------------------------------------------------------
                                                                    4
1 row selected.
 
 
Turn Back

Automotive ดูทั้งหมด

IT Update ดูทั้งหมด