บทความ > PHP

PHP Fatal error: Uncaught PHPExcel_Writer_Exception: Could not open Turn Back

เมื่อ 2018-02-28 17:53:01

PHP error log: 
 
PHP Fatal error:  Uncaught PHPExcel_Writer_Exception: Could not open ____ for writing. in C:\___Dir___wwwClassesPHPExcelWriterExcel2007.php:234
 
Stack trace:
#0 C:\___Dir___wwwcommonget_report.php(331): PHPExcel_Writer_Excel2007->save('../folder/folder...')
#1 {main} thrown in C:\___Dir___wwwClassesPHPExcelWriterExcel2007.php on line 234
 
ปัญหาเกิดจากการใช้ relative path อ้างอิง directory
ทำให้คลาสของ PHPExcel ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้ตาม path ที่ระบุได้
แก้ปัญหาโดยใช้ Absolute path แทน
 
Fix: Absolute instead to Relative paht.
Turn Back

Automotive ดูทั้งหมด

IT Update ดูทั้งหมด