บทความ > PHP

PHP Header of Excel file export via SSL (For IE browser) Turn Back

เมื่อ 2015-03-06 11:35:06

Fix for IE And SSL Secure

1. If isset session_start(); put before

if(strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'MSIE')) {
    session_cache_limiter("public");
}
 
session_start();
 
2. For set Header
header('Content-Transfer-Encoding: none');
header('Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate'); 
header('Cache-Control: pre-check=0, post-check=0, max-age=0');
header("Content-type:text/html; charset=TIS-620");
 
if(strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'MSIE')) {
 
header('Content-Type: application/vnd.ms-excel; name="name.xls"'); 
header("Pragma: public"); 
 
}else{
 
header('Content-Type: application/x-msexcel; name="name.xls"');
header("Pragma: no-cache"); 
 
}
 
header('Content-Disposition: attachment; filename="name.xls"');
header("Expires: 0"); 
 
 
แก้ปัญหา PHPExcel export ผ่าน IE8 ไม่ได้
 
Error: Unable to download *.php from *ssl.yourhost.com*, Unable to open this Internet site. The requested site either unavailable or cannot be found.
 
 
Key word: Making IE Accept File Downloads
Turn Back

Automotive ดูทั้งหมด

IT Update ดูทั้งหมด